Op Huizermaat definiëren wij zorg voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire zorg. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar.

Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire zorg: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat u hieronder kunt lezen, legt de schooldirectie vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd.

Extra begeleiding

Aan leerlingen met specifieke behoeften of problemen geven we in aparte groepjes extra steunlessen, trainingen en huiswerkbegeleiding. Er zijn extra begeleidingslessen voor leerlingen die remedial teaching nodig hebben, maar ook voor leerlingen die het ‘leren leren’ onvoldoende onder de knie hebben, leerlingen die aan hun zelfvertrouwen willen werken of leerlingen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden.

Schoolpsycholoog/zorgcoördinator

Als psychologische problemen het leren in de weg staan, kunnen leerlingen terecht bij de schoolpsycholoog/zorgcoördinator. Deze doet onderzoek en biedt leerlingen ondersteuning en adviseert de afdelingsleider en mentoren. In overleg met ouders kan ook een beroep worden gedaan op instanties buiten de school. Vaak verloopt dit via het zorgadviesteam (ZAT).

Orthopedagoog/dyslexiecoach

Leerlingen die tegen leerproblemen aanlopen, kunnen terecht bij de orthopedagoog. Deze ondersteunt en onderzoekt de leerlingen en adviseert de afdelingsleider en mentoren. De orthopedagoog is ook dyslexiecoach en geeft in die hoedanigheid extra begeleiding aan leerlingen met dyslexie.

Dyscalculiecoach

Leerlingen die worstelen met dyscalculie, kunnen voor extra begeleiding terecht bij de dyscalculiecoach.

Vertrouwenspersonen

Op Huizermaat zijn er twee vertrouwenspersonen waarbij leerlingen (en/of hun ouders/verzorgers) terecht kunnen.
Leerlingen (en/of hun ouders/verzorgers) kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met klachten op het gebied van nalatigheid, ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en onprofessioneel gedrag. Voorbeelden zijn: (cyber)pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en ongewenste communicatie vanuit een machtspositie. Onderstaand document geeft informatie over contactpersonen binnen de school en instanties daarbuiten.