TalentHZM ; uitdagend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Vraaggestuurd onderwijs: veel ruimte voor eigen vragen van leerlingen.

Het mentoraat speelt een belangrijke rol in deze onderwijsstroom. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen de cognitieve en de identiteitsontwikkeling van de leerling. Terwijl de leerlingen op zoek zijn naar de grenzen van hun leren en hun vaardigheden, bewaken docenten en mentoren samen met de leerlingen, dat ook het vwo-niveau wordt gewaarborgd.

De leerlingen in TalentHZM volgen behalve de reguliere vakken ook de vakken filosofie en design. Bovendien maakt iedere leerling een keuze tussen het volgen van het masterclass- of gymnasiumprogramma. In de onderbouw leren de leerlingen in TalentHZM de vaardigheden die nodig zijn om in de bovenbouw TalentHZM hun onderwijs deels zelf in te richten. Zij volgen vanaf 4-vwo reguliere lessen en kunnen in samenspraak met de mentoren ruimte creëren voor zelfgekozen projecten, onderzoeken of persoonlijke inrichting van vakkenpakketten. De intensieve begeleiding vanuit het Talentmentoraat blijft tot en met de zesde klas.

“Bij Talent leerde ik dat je op veel verschillende manieren kunt leren.“

“Ik kan eigenlijk veel meer dan ik dacht“

Korte lijntjes

Doordat de lijntjes heel kort zijn tussen vakdocenten en mentoren is het op Talent mogelijk om leerlingen goed te begeleiden op de ontwikkeling van hun (studie)vaardigheden. Ervaring leert dat hoogbegaafde leerlingen het primair onderwijs regelmatig hebben doorlopen zonder gebruik gemaakt te hebben van diverse vaardigheden. Deze vaardigheden hebben ze dus ook niet altijd voldoende ontwikkeld omdat er geen noodzaak voor was of deze niet werd ervaren. Het kan ook zijn dat leerlingen de vaardigheden wel bezitten maar niet gewend zijn deze in te zetten op school. In een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving op de grens van het eigen cognitieve kennen en kunnen, wordt er op Talent een ‘need to know’ of een ‘need to be able’ gecreëerd voor de leerlingen en krijgen ze alsnog de mogelijkheid te leren leren. In het mentoraat wordt hier veel aandacht aan besteed.

Aanmelding en toelating

Om te zien of een leerling op Talent tot zijn of haar recht zal komen, maken wij gebruik van indicatoren die naar voren komen tijdens een intakeprocedure: 

  • De uitkomsten van een recent afgenomen WISC-V-test (maximaal twee jaar voor het schooljaar van de intake), de aanvullende gegevens en het schooladvies van de basisschool
  • De uitslagen van eerder gedane onderzoeken en testen
  • De ervaringen tijdens het intakegesprek en de oriëntatielessen Talent
  • De intake is een zorgvuldig proces dat leidt tot de samenstelling van de Talentklas. Indien er na de intake een te grote groep overblijft die geschikt is om de Talentklas mee samen te stellen, kan het zijn dat er geloot moet worden.

Aanmelden kan gedurende het hele jaar tijdens de hele basisschoolperiode van uw kind. De leerlingen die zijn aangemeld voor Talent, nodigen wij met hun ouders/verzorgers uit voor een persoonlijk intakegesprek met één van de coördinatoren van Talent en één van de mentoren. 

Meer weten?

Talentbrochure

gymnasiumbrochure

masterclassprogramma