Ouderraad Huizermaat

Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk: voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen en voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

Een actieve ouderraad behartigt de belangen van ouders bij de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR). In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De leden van de ouderraad worden door en uit de ouders gekozen.

De ouderraad (OR) vormt een verbindende schakel tussen ouders/verzorgers van leerlingen enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Het doel van de OR is om vanuit een sterke betrokkenheid en gevoed door andere ouders, mee te denken met en advies te geven aan de school. Zo kan de OR een rol spelen bij vragen over de organisatie, het beleid, de lesinhoud, docenten of communicatie. Ook fungeert de OR als belangenbehartiger van de ouders en de leerlingen.

Taken

  • Spreekbuis van de ouders
  • Kritisch bevragen van directie en meedenken bij ontwikkeling van beleid
  • Organiseren van thema bijeenkomsten voor ouders
  • Praktische ondersteuning bij activiteiten van de school
  • Inspraak besteding ouderbijdrage
  • Vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad

Organisatie

De OR komt zo’n 6 keer per school jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door de schoolleiding in de persoon van Paul Petri, plaatsvervangend rector.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de activiteiten van de ouderraad, wilt u een onderwerp inbrengen voor onze agenda of heeft u suggesties voor ons om te bespreken met de schoolleiding, neem contact op met één van onze leden.

Marjet Winsemius (voorzitter) m_winsemius@hotmail.com
Anja Veerman anja.veerman@avrotros.nl
Sandra Peters sandra@alertpromotie.nl
Sarah Kolk sarah@kookle.net
Michel Oud retailnl@icloud.com
Jochem Potjer jpotjer@outlook.com
Marit van Lenthe maritvanlenthe70@gmail.com
Paul Petri (plv rector) ppetri@gsf.nl