Wet Medezeggenschap Scholen

In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De GSF heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau.

De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook gevraagd en ongevraagd advies en stemt al dan niet in met besluiten die over de eigen locatie gaan.

De Medezeggenschapsraad van Huizermaat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, van de leerlingen, van het onderwijsondersteunend personeel en van het onderwijzend personeel. De werkzaamheden van de raad zijn omschreven in een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement. Deze zijn terug te vinden op de website van de GSF.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeel: Voor de ouders: Voor de leerlingen:
Marijke de Loos (voorzitter) Guus van Es Ploon Nollet
Daniel Bonder (secretaris) Marlou van Gestel Janneke de Jonker
Jeroen Hoogers Marjet Winsemius Julia Verhey Romero
Gert Boxem
Willem Dubbeldam
Elisabeth van Willigenburg

//

De MR wordt regelmatig door Tanja de Ruijter (rector) geïnformeerd.

Vertegenwoordigers van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel vergaderen elke twee weken als personeelsmedezeggenschapsraad (pMR) met de rector. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; de tweewekelijkse bijeenkomsten van de pMR zijn dat niet. De Medezeggenschapsraad van Huizermaat vergadert zes keer per jaar. De data van de vergaderingen en de notulen zijn op te vragen bij de MR via de mail; hzm-mr@gsf.nl.